KVKK

İnternet Sitesi Bilgilendirme ve Açık Onay Formu

Sayın,

Ziyaret etmekte olduğunuz şirketimiz web sayfası nedeniyle site üzerinden yapacağınız iş başvurusu sırasında gerek formlar gerek çerez uygulamaları nedeniyle özel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak üzere kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından toplanmakta, saklanmakta ve fiziki/dijital ortamda işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye’de kişisel verilerin daha iyi korunabilmesi amacıyla 07.04.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yasa kapsamında, karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz, http://www.mazharzorlu.com.tr internet sitemizde yayınlanan Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni’nde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Mazhar Zorlu Holding A.Ş. kişisel verilerinizin tam güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve hukuki önlemi almış olup gerekli çabayı göstermektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca haklarınız;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Ziyaretiniz ve İş ilişkimiz kapsamında, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak üzere, kişisel verilerinizi toplama, işleme ve muhafaza etmeye devam etmek, gerektiğinde ve mevzuatın izin verdiği ölçülerde yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarmak için yasa gereği açık rızanızı verdiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Mazhar Zorlu Holding A.Ş.